Algemene Voorwaarden voor www.decoachingworkshop.nl en deelname aan ondergeschikte evenementen.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.decoachingworkshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rentmeester Training en Coaching. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rentmeester Training en Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rentmeester Training en Coaching.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rentmeester Training en Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.

Rentmeester Training en Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.decoachingworkshop.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Rentmeester Training en Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vertrouwelijkheid

Al onze cursussen omvatten oefeningen, meestal met praktijksituaties als coaching onderwerp. Deelnemers, instructeurs, coaches en mentor-coaches komen allemaal overeen om gesprekken vertrouwelijk te houden. Illustraties die worden gebruikt door instructeurs, coaches en mentor-coaches van Rentmeester Training en Coaching; de Coaching Workshop behouden de vertrouwelijkheid door details van verschillende verhalen te combineren en te wijzigen of worden met toestemming gebruikt.

Vrijwaringen

Deelnemers begrijpen en erkennen dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de mate waarin ze veilig kunnen deelnemen aan een workshop, activiteit of evenement, inclusief fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Door het bijwonen van een activiteit gaan ze ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hun eigen veiligheid en welzijn, en voor de bescherming van hun persoonlijke eigendommen.

Deelnemers ontslaan van alle aansprakelijkheid en vrijwaren Rentmeester Training en Coaching van alle wettelijke aansprakelijkheid voor enig letsel, ziekte, ongeval, verlies, zakelijk verlies of ander ongeluk dat kan optreden in verband met hun deelname aan of aanwezigheid bij, workshops, activiteiten of evenementen. 

De informatie in een workshop, activiteit of evenement kan de diensten van getrainde professionals op geen enkel gebied vervangen, inclusief, maar niet beperkt tot, mentale, financiële, medische, psychologische of juridische gebieden. Rentmeester Training en Coaching  en zijn vertegenwoordigers bieden geen professioneel, medisch, financieel of juridisch advies en geen van de gepresenteerde informatie mag als dergelijk advies worden verward.

Deelnemers begrijpen verder dat volgens de voorwaarden van deze verklaring van afstand en vrijgave, zij de wettelijke rechten vrijgeven en opgeven die zij anders zouden hebben. Deelnemers zijn van plan deze verklaring van afstand en vrijwaring toe te passen op henzelf en op iedereen die mogelijk het recht heeft om namens hen een claim in te dienen. Deze verklaring van afstand en vrijgave maken deel uit van de overweging die deelnemers geven om om welke reden dan ook met Rentmeester Training en Coaching in contact te komen.

Opmerkingen en feedback

Creative Results Management waardeert de opmerkingen en feedback van degenen die cursus enquêtes invullen. De feedback die we ontvangen, is voor veel doeleinden nuttig, waaronder het verbeteren van onze programma’s. Af en toe kunnen we ervoor kiezen om uw opmerkingen of feedback te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.decoachingworkshop.nl op deze pagina.